کد مطلب : 7185
11 مرداد 1399 - 13:29
تعداد بازدید : 102 بار
اخبار » گزارش
پرینت

آنچه در ذیل می آید بخش هفدهم تعدادی از نسخه های خطی تصحیح شده در هندوستان و پاکستان است که برای اطلاع تراث پژوهان به آن اشاره می‌کنیم. (بخش اول و بخش دوم و بخش سوم و بخش چهارم و بخش پنجم وبخش ششم و بخش هفتم و بخش هشتم و بخش نهم و بخش دهم  و بخش یازدهم و بخش دوازدهم و بخش سيزدهم و بخش چهاردهم و بخش پانزدهم و بخش شانزدهم  و بخش هفدهم و بخش هجدهم) 

لازم به ذکر است که اطلاعاتِ مربوط به پایان‌نامه‌ها، هم در پایگاه‌هایِ Shodhganga.inflibnet.ac.in (پایگاهِ پایان‌نامه‌هایِ هندوستان) و Higher Education Commission Pakistan (کمیسیون آموزشِ عالیِ پاکستان) و هم در پروفایلِ اساتیدِ گروه‌ها و دانشگاه‌هایِ مزبور موجود است.

 

مقامات داودی- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: نازیه کوثر، استاد راهنما: محمد رفیق، مقطع: کارشناسی ارشد، گروه فارسی، دانشکده دولتی (جی.سی)، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 2001.

 

سفرنامه علی اکبر باخرزی (برگ 1 تا 20 الف)- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: ملیحه افضل، استاد راهنما: مقطع: کارشناسی ارشد، گروه فارسی، دانشکده دولتی (جی.سی)، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 2005.

 

سفرنامه علی اکبر باخرزی (برگ 20 الف تا 39 ب) - زبان: فارسی، نام پژوهشگر: ارم حنیف، استاد راهنما: محمد رفیق، دانشکده دولتی (جی.سی)، مقطع: کارشناسی ارشد، گروه فارسی، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 2005.

 

لطایف الاخبار (برگ 122 تا 150 الف) - زبان: فارسی، نام پژوهشگر: صامیه اسلم، استاد راهنما: محمد رفیق، مقطع: کارشناسی ارشد، دانشکده دولتی (جی.سی)، گروه فارسی، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 2006.

 

لطایف الاخبار (برگ 150 تا 176 الف) - زبان: فارسی، نام پژوهشگر: ربیعه اقبال، استاد راهنما: محمد رفیق، مقطع: کارشناسی ارشد، دانشکده دولتی (جی.سی)، گروه فارسی، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 2006.

 

چل چله العارفین(باب آغاز تا پنجم)-  زبان: فارسی، نام پژوهشگر: ثمینه شکیل، مقطع:پیش دکتری، دانشکده دولتی (جی.سی)، گروه فارسی، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 2002.

 

چل چله العارفین (باب ششم تا آخر)- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: نوشین غلام نبی، استاد راهنما: عباس کی منش، مقطع: پیش دکتری، دانشکده دولتی (جی.سی)، گروه فارسی، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 2002.

 

تصیح و تدوین دیوان مصحفی همدانی- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: عطیه منظور، استاد راهنما: محمد اقبال شاهد، مقطع: پیش دکتری، دانشکده دولتی (جی.سی)، گروه فارسی، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 2003.

 

تصحیح دیوان معصوم- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: نائله انجم، استاد راهنما: محمد اقبال شاهد، مقطع: پیش دکتری، دانشگاه پنجاب، گروه فارسی، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 2007.

 

هدایت الاعمی باب اول تا نهم- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: شکیل اسلم، دانشکده دولتی (جی.سی)، مقطع کارشناسی ارشد، گروه فارسی، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1988.

 

هدایت الاعمی باب دهم تا هجدهم- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: فرح یمین، استاد راهنما: ؟، دانشکده دولتی (جی.سی)، مقطع کارشناسی ارشد، گروه فارسی، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1988.

 

مرج البحرین (شرح دیوان حافظ)- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: طاهره جبین، دانشکده دولتی (جی.سی)، مقطع کارشناسی ارشد، گروه فارسی، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1988.

 

اخلاق حکمی (برگ 1 تا 34)- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: عطیه حیدر، دانشکده دولتی (جی.سی)، مقطع کارشناسی ارشد، گروه فارسی، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1999.

 

اخلاق حکمی (برگ 34 تا 82)- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: طاهره یاسمین، دانشکده دولتی (جی.سی)، مقطع کارشناسی ارشد، گروه فارسی، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1999.

 

اخلاق حکمی (برگ 82 تا 106)- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: طبیب حیدر جعفری، دانشکده دولتی (جی.سی)، مقطع کارشناسی ارشد، گروه فارسی، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1999.

 

اخلاق حکمی (برگ 106 تا 144)- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: نواز احمد، دانشکده دولتی (جی.سی)، مقطع کارشناسی ارشد، گروه فارسی، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1999.

 

مراة الاسرار (برگ 1 تا 77)- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: مبرا مبارک، دانشکده دولتی (جی.سی)، مقطع کارشناسی ارشد، گروه فارسی، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1990.

 

مراة الاسرار (برگ 77 تا 142)- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: عظمی عزیر، دانشکده دولتی (جی.سی)، مقطع کارشناسی ارشد، گروه فارسی، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1990.

 

امداد السلوک- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: ثمینه غلام نبی، دانشکده دولتی (جی.سی)، مقطع کارشناسی ارشد، گروه فارسی، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1987.

 

ظواهر السرائر (برگ 248ب تا 305)- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: میان محمد عمر بن ابراهیم، دانشکده دولتی (جی.سی)، مقطع کارشناسی ارشد، گروه فارسی، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1989.

 

ظواهر السرائر (برگ 305 الف تا آخر)- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: شاهده جبین، دانشکده دولتی (جی.سی)، مقطع کارشناسی ارشد، گروه فارسی، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1989.

 

اخلاق جهانگیری (برگ 202 ب تا 237 آ)- زبان: فارسی، نام پژوهشگر: بسم الله ملک، دانشکده دولتی (جی.سی)، مقطع کارشناسی ارشد، گروه فارسی، لاهور، پاکستان، سال دفاع: 1991.

 

تهیه و تنظیم: لیلا عبدی خجسته