کد مطلب : 6425
05 آذر 1397 - 20:15
تعداد بازدید : 200 بار
اخبار » مقالات

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تجزیه‌وتحلیل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی مردم بیمرغِ گناباد با تکیه بر نکاح‌نامه‌هاست. بررسی این نکاح‌نامه‌ها می‌تواند در بازنمایی دغدغه‌های فکری و رویکردهای اجتماعی و اقتصادی مردم این منطقه تأثیرگذار باشد.
روش/ رویکرد پژوهش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است. داده‌ها و شاخص‌های تحقیق بر پایۀ اسناد آرشیوی و منابع کتابخانه‌ای و براساس نمونه‌گیری هدفمند گردآوری شده‌است؛ البته از روش تاریخی نیز برای تحلیل داده‌های پژوهش استفاده شده‌است.
یافته‌ها و نتیجه گیری: نکاح‌نامه‌های بررسی‌شده حاوی داده‌های مهم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از تاریخ یکصدسالۀ منطقه بیمرغ گناباد هستند.
ویژگی مهم پژوهشی این اسناد پوشش دورۀ زمانی یک‌صدساله است. نکاح‌نامه‌های حاضر، مستقیم با نحوۀ زندگی مردم در این دورۀ تاریخی مرتبط است، درنتیجه اطلاعاتی فرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی از زندگی مردم این منطقه نمایان می‌سازد.

این مقاله نگاشتۀ عباس پناهی؛ فتانه پاسبان حضرتی در گنجینه اسناد دوره 28، شماره 2 - شماره پیاپی 110، تابستان 1397، صفحه 34-57 منتشر شده است.

اصل مقاله

 

 

کد امنیتی
تازه کردن