بیان مسئله: نگاره‌ها سوای بازنمایی افراد و حالت‌ها و رویدادها، نمادها و تمثیل‌های بسیار کهنی را نیز با خود حمل می‌کنند که برای فهم معنای آنها به شناخت تاریخ فرهنگی و فرهنگ نیاز است. آیکونوگرافی از آغاز قرن بیستم این وظیفة علمی را در حوزة تاریخ هنر برعهده گرفته است تا با استناد به منابع نوشتاری، موضوعات بازنمایی‌شده در آثار هنری را شناسایی و تحلیل کند.
این تحقیق به تحلیل تصویر فرشتة چهارسر در کتاب معراج‌نامة میرحیدر می‌پردازد؛ موجودی که علاوه بر دین اسلام در دین یهود نیز مشاهده می‌شود. در تحقیقاتی که محققان در این زمینه انجام داده‌اند، تصویر فرشتة چهارسر (سر انسان، شیر، گاو و پرنده) از سویی بازنمودی از چهار صورت فلکی اصلی منطقه‌البروج در 4000 ق.م. و از سوی دیگر بازنمود عناصر چهارگانة وابسته به همان چهار صورت فلکی است که در نجوم کهن کاملاً شناخته شده است.
پرسش تحقیق: چه ارتباطی میان رنگ تصاویر فرشتة چهارسر و رنگ تصاویر چهار صورت فلکی اصلی منطقه‌البروج و عناصر چهارگانة وابسته به چهار صورت فلکی اصلی وجود دارد؟
هدف تحقیق: تحقیق پیشِ رو بر آن است تا تأثیر معتقدات نجومی در ارتباط با رنگ چهار صورت فلکی اصلی منطقه‌البروج و عناصر چهارگانة وابسته به آن را به عنوان عالم کبیر بر تصاویر ادیان مختلف به عنوان یکی از عرصه‌های تجلی باورها و اعتقادات مردمان در ادوار مختلف به عنوان عالم صغیر بررسی کند.
روش تحقیق: این تحقیق با روش تاریخی-تطبیقی و با رویکرد آیکونوگرافی به تحلیل تصویر فرشتة چهارسر در کتاب معراج‌نامة میرحیدر می‌پردازد.
نتیجه گیری:نتایج به‌دست‌آمده نشانگر این مطلب است که رنگ تصاویر فرشتة چهارسر با رنگ صور فلکی اصلی منطقه‌البروج و عناصر چهارگانة وابسته به آن منطبق است.

اصل مقاله 

 

 

کد امنیتی
تازه کردن

آمار بازدیدکنندگان

مهمانان :

43 

امروز :
دیروز :
این هفته :
این ماه :
بازدید کل :
93
1042
3695
6828
16246780