در این مقاله دکتر مرتضی کریمی نیا به معرفی و بررسی قرآنی کهن از قرآن پنجم هجری می پردازد که در اوایل قرن ششم هجری در تملک دختری به نام خراسان بنت ابی القاسم بن علی بن ماتکدیم قرار داشته است. اکنون بیش از 17 جزء مختلف از این قرآن را در کتابخانه های مختلف در ایران و جهان یافته ایم. هیچ اثری از وقف ن